Kapat

Selçuklu Devletinin Yıkılışı

Oğuzlar henüz tamamen göç etmemiş, son sözlerini söylememişlerdi. Gerçekten de Sultan Sancar zamanında Maveraünnehr’de, Karahanlı idaresinde hala önemli miktarda bir Oğuz topluluğu bulunmaktaydı. Büyük Selçuklu Devleti’nin kuran Oğuzlar’dan, o dönemde göç etmeyip Maveraünnehir’de kalanlar, Karahıtay istilası sonucu, Karluklar’ın önünden çekilerek Horasan’a girmek zorunda kalmışlardı. Oğuzlar’ın Türkmenlerin devlette temsil yöntemi dolayısıyla çekilen uyum sorunlar›, bir vergi meselesi olarak patlak verdi ve Oğuzlar’ın isyanıyla neticelendi.

Selçuklu Devletinin Yıkılışı

Sultan, Oğuzları kontrol altına almak konusunda kararlı davranmak istemiş ve Oğuzlar üzerine büyük bir sefere çıkmıştır. Fakat 1153 yılında meydana gelen savaşta Sancar büyük bir yenilgiye uğramıştır. Şüphesiz bu isyan hareketinin en büyük neticesi, Sancar’ın Oğuzların eline esir düşmesidir. Üç yıllık bir esaret hayatından sonra Oğuzların elinden kurtulmayı başaran Sultan Sancar, devletin dağılan otoritesini toplamaya çalıştıysa da, yaşının ilerlemesi ve artık devlet mekanizmasının onarılamayacak kadar zarar görmüş olması sebebiyle bunu başaramamıştır.

Sultan Sancar’ın üç yıl süren esaret hayat› boyunca ölümü dileyecek kadar büyük kederler çektiği; fakat eşi Terken Hatun da Oğuzlar’ın elinde bulunduğundan, o ölene kadar kaçmaya teşebbüs etmediği rivayet edilmektedir. Haftada bir değiştirilen muhafız gurupları tarafından korunmakta olan Sancar, gündüz tahta oturtuluyor, geceleri demir bir kafese konuluyordu.