Kapat

Selçukluların Kökeni Hakkında Bilgi.

Bilinen ilk atası “usta savaşçı” Dukak olan Selçuklular, 11-14. yüzyıllarda Türkistan, Horasan, İran, Afganistan, Irak, Suriye ve Anadolu’da hanedanlar şeklinde hüküm sürmüş olan devletin ve onu yöneten hanedanın adıdır. Oğuzların KINIK boyundan geldikleri ileri sürülse de bu bilgi tam olarak ispatlanamamıştır. Dukak bey, Yenikent Yabgusunun emrinde Sübaşı yani ordu komutanı olarak görev yapmaktaydı. Ölümü sonrası oğlu Selçuk bu mevkiye getirilmiştir. Kaynaklarda; Mikail, Arslan İsrail, Musa İnanç, Yusuf Yınal ve Yunus adlı beş oğlunun varlığından bahsedilir.

Selçukluların Kökeni Hakkında Bilgi

Oğuzlar içlerinden Selçuklular ve Osmanlılar gibi iki büyük Türk hanedanı çıkarmış büyük bir Türk topluluğudur. 8. yüzyılın başlarından itibaren önce, temelini oluşturdukları Göktürk, sonra Uygur Kağanlığının çökmesi üzerine meydana gelen göçler sonrası batıya çekilmişlerdi. 10. yüzyılda bir yabgu ile idare edilmekte idiler. Oğuz Yabguluğu’nun başkent Yengikent’den başlka Sabran, Sütkent, Karaçuk, Barçınlıgkent ve Cend gibi şehirleri de vardı. Yarıgöçebe (konargöçer) bir hayatlar› olduğu için başlıca üretim alanlar› hayvancılık (at, koyun, deve) ve kendilerine yetecek kadar ziraat idi. Bununla birlikte şehirlerde zanaat ve ticaretin de yaygın olduğu bilinmektedir.

Hazar Kağanlığı ve Karahanlılara bağlı oldukları ileri sürülmektedir. Hazarlarla bazen mücadele bazen de ittifak halindedirler. Paralı asker olarak da hizmet etmişlerdir. Selçuk Bey’in oğullarına Mikail, İsrail, Musa, Yusuf ve Yunus gibi isimler vermiş olması Yahudi Hazar Kağanlığı ile kültürel etkileşim olduğu izlenimi vermektedir.

Selçukluların Kökeni Hakkında Bilgi

10. yüzyılın ikinci yarısında Kıtayların Moğolistan’dan sürülmesi ile Kıpçak boy birliği dağıldı. Oğuzlar, kuzey komşularının kaynaşarak göç etmesi sonucunda büyük baskılara maruz kaldılar. Siyasi, ekonomik ve kültürel baskılar Oğuzları da yerinden oynattı. Oğuzların bir kısmı Karadeniz’in kuzeyinden Doğu Avrupa’ya göç ettiler. Daha sonra Selçukluların öz kitlesini temsil edecek bazı Oğuz kabileleri ise Hazar Denizinin güneyine indiler. Bu yönde göç eden Oğuzlar İslamiyeti kabul ederek, Maveraünnehir’de toplanmaya başladılar.